Podmínky pro užívání informačního systému MyCat.cz

Tyto Podmínky pro užívání informačního systému MyCat.cz (dále jen Podmínky) popisují a upravují vzájemný vztah mezi provozovatelem informačního systému MyCat.cz (dále jen Poskytovatel) a registrovaným uživatelem informačního systému MyCat.cz (dále jen "Uživatelem").

Nedojde-li mezi Uživatelem a Poskytovatelem k jiné písemné dohodě, pak bude vzájemný smluvní vztah mezi Poskytovatelem a Uživatelem založen především na Podmínkách stanovených v tomto dokumentu.

1. Definice

1.1. Poskytovatel

Poskytovatelem služeb informačního systému MyCat.cz je společnost HN Consulting Brno s.r.o., IČ 287 87 251, se sídlem Dukelských bojovníků 3292/134, 671 81 Znojmo.

1.2. Informační systém MyCat.cz

Informační systém MyCat.cz je webová aplikace pro řízení vzdělávacích aktivit jazykové školy či jiné vzdělávací instituce a pro správu agend a databází se vzdělávacími aktivitami související. Hlavním cílem informačního systému MyCat.cz je urychlení, zpřehlednění, zefektivnění a standardizace vzdělávacích aktivit a všech souvisejících administrativních a řídících procesů a zajištění snadného přístupu všech Uživatelů ke všem informacím se vzdělávacími aktivitami souvisejícím.

1.3. Uživatel

Uživatelem je každý osoba, vlastnící přístupové údaje do informačního systému MyCat.cz.

1.4. Help desk

Help desk je služba Poskytovatele pro hlášení závad, požadavků a reklamací. Službu Help desk je možné kontaktovat:

 • Prostřednictvím kontaktního formuláře na webových stránkách www.mycat.cz
 • Prostřednictvím e-mailové adresy info@mycat.cz

1.5. Služby

Služby jsou všechny funkce a možnosti umožňující organizaci a řízení vzdělávacích aktivit a správu souvisejících agend a databází v prostředí informačního systému MyCat.cz.

2. Souhlas s Podmínkami

Používání informačního systému MyCat.cz je možné pouze v případě souhlasu s těmito Podmínkami. Souhlas s Podmínkami Uživatel vyjadřuje zatržením příslušné volby při prvním přihlášení do informačního systému MyCat.cz.

Informační systém MyCat.cz nesmí používat a s Podmínkami nemůže vyjádřit svůj souhlas ten Uživatel, který v souladu s platnými právními předpisy České republiky nebo zákonů jiné země, kde má trvalé či přechodné bydliště, sídlo nebo v níž informační systém MyCat.cz užívá, není oprávněn k platnému uzavření závazné smlouvy s Poskytovatelem.

3. Poskytování služeb

Vyjádřením souhlasu s Podmínkami Poskytovatel i každý Uživatel souhlasí s následujícím:

Poskytovatel je oprávněn Uživatelům zasílat prostřednictvím elektronické korespondence a vkládat v prostředí informačního systému MyCat.cz informace, např. sdělení administrátora systému, nabídky, odkazy, informace o novinkách a zasílání obchodních sdělení. Uživatel je oprávněn Poskytovateli tento souhlas písemně prostřednictvím elektronické pošty nebo jinak odejmout.

Uživatel výslovně souhlasí s tím, že podoba a povaha Služeb, které budou Poskytovatelem poskytovány, se může změnit, aniž by o tom byl Uživatel předem informován. Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že některé části Služby, prvky či funkce mohou být trvale nebo dočasně staženy z nabídky.

Poskytování Služeb může být krátkodobě pozastaveno za účelem implementace aktualizované verze informačního systému MyCat.cz nebo některé jeho části. Takové aktualizace jsou vytvářeny a implementovány za účelem zlepšení, zdokonalení a dalšího rozvíjení Služeb a mohou mít podobu opravy zjištěných chyb, vylepšených funkcí, nových modulů aplikace nebo zcela nových verzí.

Poskytovatel nenese odpovědnost za:

 • případnou nefunkčnost, nedostupnost či špatnou dostupnost Služeb v důsledku nezavinění na straně Poskytovatele (např. v důsledku nedostupnosti dat, uložených na serverech třetí strany),
 • případný únik informací a dat z prostředí informačního systému MyCat.cz v důsledku nezavinění na straně Poskytovatele (např. z důvodu elektronického napadení serverů třetí strany, v důsledku vyzrazení přístupových údajů Uživatelem apod.),
 • případnou ztrátu nebo poškození dat v důsledku nezavinění na straně Poskytovatele,

4. Povinnosti Uživatele

Uživatel se zavazuje, že veškeré údaje, které budou Poskytovateli při registraci či jinak sděleny, budou vždy přesné, správné a aktuální. Rovněž se Uživatel zavazuje nahlásit Poskytovateli jakoukoli změnu údajů o jeho/její osobě nebo tyto údaje dle skutečnosti v prostředí informačního systému MyCat.cz aktualizovat.

Není dovoleno jakýmkoliv způsobem narušovat nebo poškozovat Služby (nebo servery a sítě, které jsou připojené ke Službám).

Uživatel se zavazuje, že bez výslovného souhlasu prostřednictvím samostatné písemné dohody s Poskytovatelem nebude Služby za jakýmkoliv účelem reprodukovat, rozmnožovat, kopírovat, prodávat, obchodovat s nimi ani zprostředkovávat jejich prodej.

Uživatel se zavazuje, že bude Služby používat pouze k účelům, které jsou povoleny podle

 • těchto Podmínek;
 • platných právních předpisů a obecně přijímaných postupů, směrnic či zásad podle platných právních předpisů České republiky nebo země, kde má Uživatel trvalé či přechodné bydliště, sídlo nebo v níž Služby užívá.

Uživatel nese veškerou odpovědnost za jakékoliv případné porušení svých povinností vyplývajících z těchto Podmínek a za případné následky takového porušení (včetně ztráty nebo škody, kterou tím může Poskytovateli způsobit).

Plnou a výhradní odpovědnost za veškeré informace, např. datové soubory, texty, hudební či zvukové soubory, fotografie, video a další data (dále jen "Obsah"), vložené, odeslané nebo zobrazené v prostředí informačního systému MyCat.cz. nese osoba, od které takový Obsah pochází. Poskytovatel za takový Obsah neponese žádnou odpovědnost vůči Uživateli ani vůči jakýmkoliv třetím osobám.

Veškerý Obsah pocházející od Uživatele a zpřístupňovaný prostřednictvím informačního systému MyCat.cz jiným Uživatelům, musí být v souladu s právním řádem České republiky a nesmí ho porušovat.

5. Ochrana osobních údajů

Uživatel nese výhradní odpovědnost za utajení přístupových údajů ke Službám a za všechno, co bude prostřednictvím těchto přístupových údajů učiněno.

Uživatel je povinen neprodleně informovat Poskytovatele prostřednictvím Helpdesku, a to zejména v případě, že se dozví o:

 • neoprávněném použití jakéhokoliv přístupového kódu ke Službám,
 • obsahu jakéhokoliv Uživatele, který je v rozporu s právním řádem České republiky nebo s obecně uznávanými etickými a morálními pravidly společnosti,
 • obsahu jakéhokoliv Uživatele, u kterého existuje důvodné podezření z porušení autorských či jiných práv duševního vlastnictví,
 • chování jakéhokoliv Uživatele, které by vedlo k obtěžování, zneužívání, zastrašování nebo vydávání se za někoho jiného.

Poskytovatel se zavazuje, že informace, které o sobě Uživatel při registraci uvede, neposkytne třetí osobě s výjimkou oficiálních žádostí Policie ČR nebo orgánů státní správy oprávněných k vyžádání daných informací dle zákona. Poskytovatel se dále zavazuje, že informace a data obsažené v prostředí informačního systému MyCat.cz neposkytne jakékoli třetí osobě, nebude je jakýmkoliv způsobem upravovat, cenzurovat ani monitorovat.

Poskytovatel je oprávněn monitorovat a uchovávat údaje o způsobu a intenzitě využívání Služeb Uživatelem a odvozené statistické údaje (statistika realizovaných operací v systému, objem přenášených dat, využití kapacity datového prostoru, velikosti vkládaných či rozesílaných příloh apod.).

Uživatel výslovně souhlasí s tím, že Poskytovatel smí využívat osobní údaje Uživatele pro účely poskytování Služeb, včetně zobrazení přizpůsobeného obsahu a informačních sdělení.

Poskytovatel vede za účelem poskytování Služeb evidenci o Uživatelích obsahující osobní a kontaktní údaje. Osobními a kontaktními údaji se rozumí především jméno a příjmení Uživatele, jeho korespondenční a e-mailová adresa a telefon.

Uživatel výslovně souhlasí s tím, že Poskytovatel zpracovává osobní údaje a je oprávněn data shromažďovat a zpracovávat ve smyslu platných právních předpisů (zejména zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů) a užívat je v souladu s platným právním řádem ČR pro účel tohoto smluvního vztahu nebo právním řádem země, kde má trvalé či přechodné bydliště, sídlo nebo v níž Služby užívá.

Poskytovatel se zavazuje, že s osobními daty bude nakládat pouze v souladu s těmito Podmínkami, bude zajišťovat jejich náležitou ochranu a kromě případů uložených nebo umožněných zákonem nebo dohodnutých s Uživatelem je nebude sdělovat třetím osobám.

Poskytovatel je oprávněn zpracovávat údaje pro účely vyplývající z tohoto smluvního vztahu po celou jeho dobu, resp. po dobu práv a povinností z tohoto smluvního vztahu vyplývajících.

6. Vlastnická práva a licence

Uživatel bere na vědomí, že Poskytovatel je vlastníkem nebo držitelem veškerých vlastnických práv týkajících se Služeb, a to včetně práv k duševnímu vlastnictví a práva autorského.

Služby mohou obsahovat informace, které mají charakter důvěrných sdělení nebo obchodních tajemství. Uživatel se zavazuje takové informace bez předchozího písemného souhlasu Poskytovatele dále nešířit.

Poskytovatel tímto prohlašuje, že na základě těchto Podmínek nezískává žádná vlastnická práva k jakémukoli Obsahu Uživatele, který bude v prostředí informačního systému Uživatelem vložen či vytvořen, nebo jeho prostřednictvím odeslán jiným Uživatelům. Autorská práva k takovému Obsahu a veškerá jiná práva, která Uživateli náleží, zůstávají Uživateli zachována.

Uživatel se zavazuje, že bez předchozího písemného souhlasu Poskytovatele nebude při používání Služeb ani jinak využívat žádné ochranné známky ani loga Poskytovatele.

Uživatel se tímto zavazuje, že nebude sám, ani neumožní jiným osobám kopírovat či se jiným způsobem pokoušet extrahovat zdrojový kód informačního systému MyCat.cz ani jakékoli jeho části, upravovat ho, vytvářet z něho odvozená díla nebo produkty.

7. Pozastavení nebo odebrání uživatelského přístupu

V případě porušení kteréhokoliv ustanovení Podmínek bude Uživateli zasláno upozornění. Opakované porušování Podmínek bude mít za následek pozastavení nebo úplné odebrání přístupu Uživatele ke Službám.

Poskytovatel je oprávněn kdykoli a to i bez předchozího upozornění uživatelský přístup pozastavit nebo odebrat zejména v těchto případech:

 • Existuje důvodné podezření z porušení autorských či jiných práv duševního vlastnictví ze strany Uživatele.
 • Využívání Služeb Uživatelem slouží k páchání nebo napomáhání k páchání trestné činnosti či činnosti, která je v rozporu s obecně uznávanými etickými a morálními pravidly společnosti.
 • Služby jsou používány v rozporu s obecně uznávanými etickými a morálními pravidly společnosti nebo platnými právními předpisy ČR nebo právním řádem země, kde má Uživatel trvalé či přechodné bydliště, sídlo nebo v níž Služby užívá.
 • Uživatel se do prostředí informačního systému MyCat.cz přihlásil prostřednictvím přístupových údajů jiného Uživatele bez jeho vědomí.
 • Uživatel neoprávněně zasahuje do zdrojového kódu informačního systému MyCat.cz, nebo se jej pokouší extrahovat.
 • Služby nebo některá její část je využívána pro rozesílání hromadných nevyžádaných e-mailů (tzv. spamů).

8. Závěrečná ustanovení

Uživatel prohlašuje, že si podmínky řádně přečetl a bere na vědomí, že používáním Služeb vyjadřuje svůj souhlas s těmito Podmínkami. Pokud s Podmínkami nesouhlasí, není oprávněn Služby používat.

Poskytovatel má právo trvat na dodržování těchto Podmínek a jejich dodržování si vynucovat.

Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu těchto Podmínek nebo jejích dílčích ustanovení. O takové změně bude Uživatele vždy vhodným způsobem informovat.

Tyto Podmínky použití nabývají platnosti a účinnosti dne 25. 8. 2011.